PROFIL OBSTARÁVATEĽA

PROJEKT: „Modernizácia výroby paliet v spojení so znižovaním negatívneho vplyvu povrchovej úpravy na životné prostredie“

Kód projektu v ITMS: 25110120584
Miesto realizácie projektu: Novoť 1086
Kód výzvy: KaHR-111SP-1101
Číslo zmluvy: KaHR-111SP-1101/0584/05

NÁZOV ZÁKAZKY: Prevádzkové stroje a zariadenia